Tìm kiếm tin tức
Thông tin chung
Thông tin cần biết
Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 29/06/2015

I. Giới thiệu tư cách pháp nhân của Trung tâm:

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng, có trụ sở làm việc chính tại số 17, đường Trương Định, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 39/YT-QĐ ngày 29 tháng 7 năm 1989 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tạm thời tổ chức bộ máy sự nghiệp trực thuộc Sở, trong đó có Trạm kiểm nghiệm dược phẩm.

Trung tâm được quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 909/QĐ-SYT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm.

Tiền thân của Trung tâm là Trạm Kiểm nghiệm Dược phẩm Bình Trị Thiên. Đến ngày 29/7/1989 được tách ra và thành lập Trạm Kiểm nghiệm Dược phẩm Thừa Thiên Huế. Đến ngày 19/6/1995 được đổi tên thành Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm Thừa Thiên Huế. Đến ngày 22/6/1999 được đổi tên thành Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm Thừa Thiên Huế. Đến ngày 21/12/2005 được đổi tên thành Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế cho đến nay.

 

Tên tiếng Việt: Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế

Tên tiếng Anh: Drug, cosmetic and food quality control center of Thua Thien Hue province

Tên viết tắt của Trung tâm: HueQC

Trụ sở làm việc: Số 17 đường Trương Định, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế

Điện thoại/Fax: 0234.3936272

Email: ttkntmptp@thuathienhue.gov.vn

Website: http://hueqc.thuathienhue.gov.vn

Logo của Trung tâm

 
Hình ảnh cơ quan:


II.  Ban lãnh đạo của đơn vị:
Lãnh đạo đơn vị

Phó Giám đốc phụ trách: Ngô Thị Thanh Xuân
+
Trình độ chuyên môn: Dược sĩ chuyên khoa I
+ Điện thoại: 0914457234
+ Email: thanhxuanknh@gmail.com
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách chung toàn đơn vị.
Phó giám đốc: Hà Xuân Cử
+ Trình độ chuyên môn: Dược sĩ chuyên khoa I
+ Điện thoại: 0914078619
+ Email: haxuancu@gmail.com                            
 Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách chuyên môn.

III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm:

3.1. Vị trí, chức năng:

1. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng các loại thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm được sản xuất, tồn trữ, lưu hành và sử dụng tại địa phương.

2. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước.

3. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, hoạt động và các nguồn lực của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Cục Quản lý dược, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

3.2. Nhiệm vụ:

3.2.1. Kiểm tra chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm:

1. Lấy mẫu thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trên địa bàn tỉnh để kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng theo ủy quyền của Sở Y tế;

2. Kiểm nghiệm và nghiên cứu kiểm nghiệm, xác định chất lượng các loại thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm qua các khâu sản xuất, bảo quản, xuất nhập khẩu, lưu thông phân phối, sử dụng do các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm gửi tới;

3. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trên cơ sở quy định của pháp luật;

4. Xây dựng phương pháp kiểm nghiệm, chỉ đạo và hướng dẫn về mặt kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

5. Tổ chức nghiên cứu, thẩm định các tiêu chuẩn kỹ thuật cấp cơ sở đối với thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; tham gia xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cấp Nhà nước về thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm theo sự phân công của Bộ Y tế. Hướng dẫn việc áp dụng những tiêu chuẩn kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm ở địa phương; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật đó;

6. Báo cáo định kỳ về tình hình chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trên địa bàn tỉnh với Giám đốc Sở Y tế; tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc giải quyết các trường hợp khiếu nại và tranh chấp về chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thuộc lĩnh vực chuyên môn kiểm nghiệm; tham gia vào việc kiểm tra thực hiện các quy chế, chế độ chuyên môn thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tại địa phương;

7. Thực hiện các dịch vụ phân tích, kiểm nghiệm, chứng nhận thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm do các cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu, lưu thông phân phối, sử dụng gửi đến;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

3.2.2. Nghiên cứu khoa học:

1. Nghiên cứu các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;

2. Nghiên cứu các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên ngành kiểm nghiệm để kiểm tra đánh giá chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm;

3. Nghiên cứu phát triển phương pháp phân tích hiện đại phục vụ công tác kiểm nghiệm;

4. Tham gia nghiên cứu xây dựng, thẩm định các chuyên luận Dược điển Việt Nam và các tiêu chuẩn chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trong phạm vi được phân công;

5. Nghiên cứu thiết lập chất chuẩn làm việc phục vụ cho công tác kiểm nghiệm tại phòng thí nghiệm;

3.2.3. Công tác đào tạo:

1. Tổ chức đào tạo lại, đào tạo nâng cao về quản lý, chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ trong đơn vị;

2. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên khoa kiểm nghiệm và tham gia đào tạo cán bộ dược ở địa phương;

3.2.4. Hợp tác quốc tế:

1. Hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, cá nhân ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học vào lĩnh vực phân tích kiểm nghiệm;

2. Khai thác các nguồn viện trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư cho nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, phát triển đơn vị.

3.2.5. Hoạt động dịch vụ:

1. Thực hiện các hoạt động chứng nhận, kiểm định, giám định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và các dịch vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện các dịch vụ đào tạo về quản lý và chuyên môn kỹ thuật theo yêu cầu của khách hàng.

3.2.6. Quản lý đơn vị:

1. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đơn vị; sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế; quản lý và thực hiện các chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động; quản lý tiền lương, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của Nhà nước;

2. Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thu, chi ngân sách của Trung tâm, thực hiện tốt quản lý tài chính theo các quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp có thu một phần;

3. Triển khai và mở rộng các dịch vụ phân tích, kiểm nghiệm, chứng nhận, khoa học kỹ thuật và đào tạo, mở rộng hợp tác với các cơ quan trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật để hỗ trợ hoạt động chuyên môn, tăng thêm nguồn kinh phí cho Trung tâm và cải thiện đời sống cán bộ, viên chức trong Trung tâm.

3.3. Quyền hạn:

1. Lấy mẫu theo ủy quyền của Sở Y tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm để kiểm tra chất lượng theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

2. Hướng dẫn, chỉ đạo và yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp tài liệu cần thiết làm căn cứ để xác định chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm như công thức, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp kiểm nghiệm, hồ sơ kiểm nghiệm và các thông tin khác có liên quan đến chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm;

3. Đưa ra kết luận khoa học làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan chức năng xem xét, xử lý về tình trạng chất lượng các mẫu thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm do chính Trung tâm trực tiếp lấy mẫu hoặc do các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đến;

4. Thực hiện các dịch vụ phân tích, kiểm nghiệm, chứng nhận, kiểm định, giám định, hiệu chuẩn, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật;

5. Thực hiện thu, chi tài chính theo đúng quy định của Nhà nước.

3.4. Tổ chức bộ máy:

1. Lãnh đạo Trung tâm

a) Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh có Giám đốc và 1-2 Phó Giám đốc theo quy định của pháp luật;

b) Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

c) Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh là người phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Trung tâm phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành hoạt động của Trung tâm;

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Các phòng chức năng

a. Phòng Kế hoạch - Hành chính tổng hợp

b. Phòng Dịch vụ kỹ thuật

3. Các khoa chuyên môn

a. Khoa Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm

b. Khoa Kiểm nghiệm thực phẩm

c. Khoa Vi sinh

Việc thành lập, sáp nhập, giải thể, tổ chức lại các khoa, phòng của Trung tâm do Giám đốc Sở Y tế quyết định.

Các phòng, khoa có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, để giúp Giám đốc Trung tâm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của phòng, khoa. Nhiệm vụ cụ thể của các phòng, khoa thực hiện theo các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Các Hội đồng của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm:

4.1. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm được thành lập các Hội đồng, Ban, Tổ tư vấn… để phục vụ nhiệm vụ chính trị của Trung tâm.

a. Hội đồng Khoa học kỹ thuật.

b. Hội đồng Thi đua khen thưởng.

c. Các Hội đồng, Ban, Tổ tư vấn khác được thành lập khi có nhu cầu và theo quy định hiện hành.

4.2. Việc thành lập, cơ cấu thành phần và phương thức hoạt động của các Hội đồng, Ban, Tổ tư vấn … do Giám đốc Trung tâm quyết định theo quy định của Nhà nước.

3.5. Biên chế:

Biên chế của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm là biên chế sự nghiệp Y tế được Sở  Y tế phân bổ hàng năm trong tổng số biên chế của Sở Y tế.

- Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm có trách nhiệm xây dựng kế hoạch biên chế phù hợp, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt hàng năm.

- Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức được thực hiện theo quy định của pháp luật.

IV. Nhiệm vụ của các khoa, phòng thuộc Trung tâm:

4.1. Nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Hành chính tổng hợp:

1. Tham mưu Giám đốc trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Trung tâm; tổ chức phối hợp công tác giữa các khoa, phòng.

2. Thực hiện nhiệm vụ thư ký giúp việc Giám đốc.

3. Xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển Trung tâm dài hạn, trung hạn theo chỉ đạo của Giám đốc trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, quy hoạch sau khi được phê duyệt.

4. Xây dựng kế hoạch tổng hợp của Trung tâm (tháng, quý, năm); tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đã đề ra và tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch đó. Làm báo cáo sơ kết, tổng kết gửi lên cấp trên theo định kỳ quy định.

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác lấy mẫu thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và sử dụng trên địa bàn tỉnh để kiểm tra, giám sát chất lượng. Tập hợp và báo cáo công tác kiểm tra mẫu theo định kỳ quy định.

6. Chỉ đạo tổ chức xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, GLP và các tiêu chuẩn khác trong Trung tâm.

7. Áp dụng, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng của phòng đáp ứng yêu cầu của ISO/IEC 17025và GLP. Tham gia biên soạn, soát xét các tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo sự phân công. Cập nhật, quản lý, triển khai sử dụng các tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm đã ban hành.

8. Quản lý các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế. Xây dựng và đề xuất kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình, công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế.

9. Chủ trì hoặc phối hợp với các khoa, phòng liên quan bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật, lễ tân phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tiếp khách của Trung tâm; chuẩn bị công tác khánh tiết trong các ngày lễ, tết, hội nghị, hội thảo, thăm viếng,… theo yêu cầu của Giám đốc;

10. Lập kế hoạch thực hiện và báo cáo sơ kết, tổng kết về các công tác hành chính. Tổ chức soạn thảo các văn bản hành chính, nội quy, quy chế của đơn vị theo yêu cầu của Giám đốc.

11. Thực hiện các nhiệm vụ văn thư, lưu trữ; quản lý, sử dụng con dấu của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

12. Đảm bảo phương tiện đi công tác và các điều kiện làm việc của Ban Giám đốc và các khoa, phòng theo Quy chế làm việc và theo quy định của pháp luật.

13. Tổ chức thực hiện và đảm bảo công tác bảo vệ, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, thiên tai, an ninh, trật tự, an toàn đơn vị.

14. Quản lý, vận hành, theo dõi, bảo trì, sửa chữa các hệ thống cung cấp điện, nước, khí, điều hoà, xử lý nước thải, xử lý khí thải, phòng cháy chữa cháy, các thiết bị văn phòng và cơ sở vật chất trong toàn Trung tâm.

15. Tổ chức quản trị công sở, bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị; tổ chức kiểm tra, theo dõi việc cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn tại Trung tâm.

16. Tổng hợp dự trù trang thiết bị, vật tư, dung môi, hóa chất, chất chuẩn, tài liệu cần thiết; tổ chức thực hiện mua sắm theo đúng quy định và phân phối, cung ứng kịp thời cho các khoa, phòng để phục vụ cho các hoạt động của Trung tâm.

17. Quản lý công tác khoa học - công nghệ, phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật tại đơn vị.

18. Quản lý công tác đào tạo của đơn vị. Giảng dạy lý thuyết, hướng dẫn thực hành, thực tập thực tế, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho học sinh, sinh viên của các Trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học theo nhu cầu của các Trường.

19. Tổ chức thực hiện công tác truyền thông thông tin, quảng cáo cho các hoạt động của Trung tâm.

20. Tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của đơn vị. Quản trị các tài khoản thư điện tử công vụ của Trung tâm (ttkntmptp@thuathienhue.gov.vn và ttknhue@gmail.com), trang thông tin điện tử của Trung tâm (http://hueqc.thuathienhue.gov.vn), các hệ thống văn bản dùng chung của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế: Văn phòng điện tử F-Portal, hệ thống xác thực tập trung (http://sso.thuathienhue.gov.vn), Quản lý văn bản và Điều hành (http://hscv.hueqc.thuathienhue.gov.vn), Ý kiến chỉ dạo và văn bản điều hành (http://ykcd.hueqc.thuathienhue.gov.vn), Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức (http://nhansu.thuathienhue.gov.vn),...

21. Quản lý công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện các chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật.

22. Tổ chức thực hiện công tác kế toán, tài vụ phục vụ cho các hoạt động của Trung tâm.

23. Quản lý toàn bộ tài sản của Trung tâm.

24. Tham gia vào ban điều hành các dự án, hội đồng đấu thầu theo quy định.

25. Làm đầu mối đánh giá các nhà cung cấp và tham gia đánh giá các nhà thầu phụ liên quan.

26. Quản lý hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản, trang thiết bị của phòng; tuyên truyền, giáo dục cán bộ, viên chức trong phòng thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật và các nội quy, quy chế của cơ quan.

27. Tham gia vào các Hội đồng, Ban, tổ chức trong Trung tâm.

28. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc.

4.2. Nhiệm vụ của phòng Dịch vụ kỹ thuật:

1. Quản lý và triển khai thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật bao gồm thử nghiệm, chứng nhận, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

2. Áp dụng, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng của phòng đáp ứng yêu cầu của ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065 và GLP. Tham gia biên soạn, soát xét các tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo sự phân công. Cập nhật, quản lý, triển khai sử dụng các tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm đã ban hành. Thực hiện tốt việc bảo mật thông tin.

3. Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác về các hoạt động dịch vụ khoa học kỹ thuật, tổng hợp báo cáo giao ban hàng tuần và báo cáo theo định kỳ quy định.

4. Tổ chức tiếp nhận mẫu, tiêu chuẩn chất lượng và các yêu cầu thử nghiệm của khách hàng, phân phối kịp thời mẫu và các thông tin có liên quan cho các khoa chuyên môn, đôn đốc trả kết quả, tập hợp kết quả và làm thủ tục xuất phiếu kiểm nghiệm, phiếu báo chi phí thử nghiệm kịp thời cho khách hàng cũng như theo dõi chi phí thử nghiệm;

5. Tổ chức lưu mẫu và huỷ mẫu theo quy định.

6. Tổ chức quản lý và lưu giữ các hồ sơ liên quan đến hoạt động thử nghiệm, chứng nhận của Trung tâm. Tổ chức huỷ hồ sơ hết hạn lưu trữ theo quy định.

7. Là đầu mối giao dịch với khách hàng, chăm sóc và tư vấn hỗ trợ khách hàng khi cần thiết; tiếp nhận và xem xét các phàn nàn, khiếu nại của khách hàng, cùng với các khoa/phòng có liên quan đưa ra phương thức giải quyết trình Giám đốc xem xét.

8. Thiết lập và giữ mối quan hệ với các tổ chức thử nghiệm, chứng nhận,… bên ngoài, các nhà thầu, thầu phụ và khách hàng.

9. Làm đầu mối đánh giá các nhà thầu phụ và tham gia đánh giá các nhà cung cấp liên quan.

10. Làm đầu mối tổ chức hoạt động chứng nhận sản phẩm của Trung tâm.

11. Quản lý hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản, trang thiết bị của phòng; tuyên truyền, giáo dục cán bộ, viên chức của phòng thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật và các nội quy, quy chế của cơ quan.

12. Tham gia vào các Hội đồng, Ban, tổ chức trong Trung tâm.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc.

4.3. Nhiệm vụ của khoa Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm:

1. Thực hiện kiểm nghiệm, đánh giá, giám sát chất lượng các loại thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và một số đối tượng mẫu khác bằng các phương pháp hoá học, hoá lý, dược lý.

2. Áp dụng, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng của khoa đáp ứng yêu cầu của ISO/IEC 17025 và GLP. Tham gia biên soạn, soát xét các tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo sự phân công. Cập nhật, quản lý, triển khai sử dụng các tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm đã ban hành. Thực hiện tốt việc bảo mật thông tin.

3. Lập và triển khai thực hiện kế hoạch công tác của khoa, tổng hợp báo cáo giao ban hàng tuần và báo cáo theo định kỳ quy định.

4. Tham gia lấy mẫu thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng theo sự phân công. Phối hợp với Sở Y tế hoặc các cơ quan chức năng khác đi thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trên thị trường.

5. Tham gia nghiên cứu khoa học; ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào công tác kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

6. Tham gia xây dựng, thẩm định các quy trình thử nghiệm; các tiêu chuẩn quốc gia về thuốc (Dược điển Việt Nam); các tiêu chuẩn cơ sở về thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

7. Tham gia nghiên cứu thiết lập và đánh giá chất chuẩn làm việc dùng trong khoa, định kỳ đánh giá lại các loại chất chuẩn làm việc.

8. Tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng.

9. Tổ chức quản lý, sử dụng và bảo quản các loại hóa chất, thuốc thử, chất đối chiếu, chuẩn chính và mẫu chuẩn.

10. Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả các thiết bị có trong khoa. Tổ chức xây dựng và biên soạn các hướng dẫn sử dụng, vận hành, bảo trì, hiệu chuẩn các thiết bị, dụng cụ do khoa quản lý.

11. Xác định các điều kiện môi trường thử nghiệm, bảo quản mẫu trong quá trình thử nghiệm và mẫu chờ thử nghiệm.

12. Phát hiện kịp thời các thiếu sót trong các hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn, báo cáo đề xuất những biện pháp cần thiết để Giám đốc có biện pháp giải quyết.

13. Xây dựng kế hoạch mua sắm các thiết bị, dụng cụ, vật tư, thuốc thử, chất đối chiếu cần thiết cho các hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn.

14. Xem xét về chuyên môn các hợp đồng thử nghiệm, hiệu chuẩn liên quan đến khoa trước khi trình Giám đốc phê duyệt.

15. Cùng với các khoa/phòng liên quan xem xét và giải quyết các khiếu nại của khách hàng theo chỉ đạo của Giám đốc.

16. Lập kế hoạch phát triển và nâng cấp cải tiến kỹ thuật của khoa trong lĩnh vực chuyên môn được giao.

17. Tham gia chương trình đánh giá nội bộ, tiến hành các hành động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến theo quy định.

18. Quản lý các tiêu chuẩn chất lượng trong nước và nước ngoài, các tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm phục vụ cho các hoạt động của khoa, đảm bảo các tài liệu luôn có sẵn để sử dụng.

19. Tham gia bồi dưỡng, đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ làm công tác kiểm nghiệm nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ công tác cũng như sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp thực tập, thực tế tại đơn vị.

20. Thực hiện các dịch vụ về khoa học kỹ thuật, đào tạo, thử nghiệm, hiệu chuẩn theo yêu cầu của khách hàng.

21. Tham gia đánh giá các nhà cung cấp và nhà thầu phụ liên quan.

22. Quản lý hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản, trang thiết bị của khoa; tuyên truyền, giáo dục cán bộ, viên chức trong khoa thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật và các nội quy, quy chế của cơ quan.

23. Tham gia vào các Hội đồng, Ban, tổ chức trong Trung tâm.

24. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc.

4.4. Nhiệm vụ của khoa Kiểm nghiệm thực phẩm:

1. Thực hiện kiểm nghiệm, đánh giá, giám sát chất lượng các loại thực phẩm và một số đối tượng mẫu khác bằng các phương pháp hoá học, hoá lý.

2. Áp dụng, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng của khoa đáp ứng yêu cầu của ISO/IEC 17025 và GLP. Tham gia biên soạn, soát xét các tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo sự phân công. Cập nhật, quản lý, triển khai sử dụng các tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm đã ban hành. Thực hiện tốt việc bảo mật thông tin.

3. Lập và triển khai thực hiện kế hoạch công tác của khoa, tổng hợp báo cáo giao ban hàng tuần và báo cáo theo định kỳ quy định.

4. Tham gia lấy mẫu thực phẩm theo sự phân công. Phối hợp với Sở Y tế hoặc các cơ quan chức năng khác đi thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng thực phẩm trên thị trường.

5. Tham gia triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm.

6. Tham gia nghiên cứu khoa học; ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào công tác kiểm nghiệm thực phẩm.

7. Tham gia xây dựng, thẩm định các quy trình thử nghiệm; các tiêu chuẩn chất lượng về thực phẩm.

8. Tham gia nghiên cứu thiết lập và đánh giá chất chuẩn làm việc dùng trong khoa, định kỳ đánh giá lại các loại chất chuẩn làm việc.

9. Tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng.

10. Tổ chức quản lý, sử dụng và bảo quản các loại hóa chất, thuốc thử, chất đối chiếu, chuẩn chính và mẫu chuẩn.

11. Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả các thiết bị có trong khoa. Tổ chức xây dựng và biên soạn các hướng dẫn sử dụng, vận hành, bảo trì, hiệu chuẩn các thiết bị, dụng cụ do khoa quản lý.

12. Xác định các điều kiện môi trường thử nghiệm, bảo quản mẫu trong quá trình thử nghiệm và mẫu chờ thử nghiệm.

13. Phát hiện kịp thời các thiếu sót trong các hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn, báo cáo đề xuất những biện pháp cần thiết để Giám đốc có biện pháp giải quyết.

14. Xây dựng kế hoạch mua sắm các thiết bị, dụng cụ, vật tư, thuốc thử, chất đối chiếu cần thiết cho các hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn.

15. Xem xét về chuyên môn các hợp đồng thử nghiệm, hiệu chuẩn liên quan đến khoa trước khi trình Giám đốc phê duyệt.

16. Cùng với các khoa/phòng liên quan xem xét và giải quyết các khiếu nại của khách hàng theo chỉ đạo của Giám đốc.

17. Lập kế hoạch phát triển và nâng cấp cải tiến kỹ thuật của khoa trong lĩnh vực chuyên môn được giao.

18. Tham gia chương trình đánh giá nội bộ, tiến hành các hành động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến theo quy định.

19. Quản lý các tiêu chuẩn chất lượng trong nước và nước ngoài, các tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm phục vụ cho các hoạt động của khoa, đảm bảo các tài liệu luôn có sẵn để sử dụng.

20. Tham gia bồi dưỡng, đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ làm công tác kiểm nghiệm nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ công tác cũng như sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp thực tập, thực tế tại đơn vị.

21. Thực hiện các dịch vụ về khoa học kỹ thuật, đào tạo, thử nghiệm, hiệu chuẩn theo yêu cầu của khách hàng.

22. Tham gia đánh giá các nhà cung cấp và nhà thầu phụ liên quan.

23. Quản lý hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản, trang thiết bị của khoa; tuyên truyền, giáo dục cán bộ, viên chức trong khoa thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật và các nội quy, quy chế của cơ quan.

24. Tham gia vào các Hội đồng, Ban, tổ chức trong Trung tâm.

25. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc.

4.5. Nhiệm vụ của khoa Vi sinh:

1. Thực hiện kiểm nghiệm, đánh giá, giám sát chất lượng các loại thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bằng các phương pháp vi sinh vật.

2. Áp dụng, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng của khoa đáp ứng yêu cầu của ISO/IEC 17025 và GLP. Tham gia biên soạn, soát xét các tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo sự phân công. Cập nhật, quản lý, triển khai sử dụng các tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm đã ban hành. Thực hiện tốt việc bảo mật thông tin.

3. Lập và triển khai thực hiện kế hoạch công tác của khoa, tổng hợp báo cáo giao ban hàng tuần và báo cáo theo định kỳ quy định.

4. Tham gia lấy mẫu thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm theo sự phân công. Phối hợp với Sở Y tế hoặc các cơ quan chức năng khác đi thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trên thị trường.

5. Tham gia triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm.

6. Tham gia nghiên cứu khoa học; ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực vi sinh vào công tác kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm.

7. Tham gia xây dựng, thẩm định các quy trình thử nghiệm; các tiêu chuẩn quốc gia về thuốc (Dược điển Việt Nam); các tiêu chuẩn cơ sở về thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm.

8. Tham gia nghiên cứu thiết lập và đánh giá chất chuẩn làm việc dùng trong khoa, định kỳ đánh giá lại các loại chất chuẩn làm việc.

9. Tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng.

10. Tổ chức quản lý, sử dụng và bảo quản các loại hóa chất, thuốc thử, môi trường, chủng vi sinh, chất đối chiếu, chuẩn chính và mẫu chuẩn.

11. Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả các thiết bị có trong khoa. Tổ chức xây dựng và biên soạn các hướng dẫn sử dụng, vận hành, bảo trì, hiệu chuẩn các thiết bị, dụng cụ do khoa quản lý.

12. Xác định các điều kiện môi trường thử nghiệm, bảo quản mẫu trong quá trình thử nghiệm và mẫu chờ thử nghiệm.

13. Phát hiện kịp thời các thiếu sót trong các hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn, báo cáo đề xuất những biện pháp cần thiết để Giám đốc có biện pháp giải quyết.

14. Xây dựng kế hoạch mua sắm các thiết bị, dụng cụ, vật tư, thuốc thử, chất đối chiếu cần thiết cho các hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn.

15. Xem xét về chuyên môn các hợp đồng thử nghiệm, hiệu chuẩn liên quan đến khoa trước khi trình Giám đốc phê duyệt.

16. Cùng với các khoa/phòng liên quan xem xét và giải quyết các khiếu nại của khách hàng theo chỉ đạo của Giám đốc.

17. Lập kế hoạch phát triển và nâng cấp cải tiến kỹ thuật của khoa trong lĩnh vực chuyên môn được giao.

18. Tham gia chương trình đánh giá nội bộ, tiến hành các hành động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến theo quy định.

19. Quản lý các tiêu chuẩn chất lượng trong nước và nước ngoài, các tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm phục vụ cho các hoạt động của khoa, đảm bảo các tài liệu luôn có sẵn để sử dụng.

20. Tham gia bồi dưỡng, đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ làm công tác kiểm nghiệm về lĩnh vực vi sinh nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ công tác cũng như sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp thực tập, thực tế tại đơn vị.

20. Thực hiện các dịch vụ về khoa học kỹ thuật, đào tạo, thử nghiệm, hiệu chuẩn theo yêu cầu của khách hàng.

21. Tham gia đánh giá các nhà cung cấp và nhà thầu phụ liên quan.

22. Quản lý hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản, trang thiết bị của khoa; tuyên truyền, giáo dục cán bộ, viên chức trong khoa thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật và các nội quy, quy chế của cơ quan.

23. Tham gia vào các Hội đồng, Ban, tổ chức trong Trung tâm.

24. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 594.139
Truy cập hiện tại 12