Tìm kiếm tin tức
Thông tin chung
bottom
dịch vụ công
bottom
Hệ thống văn bản
Thông tin cần biết
Dịch vụ thử nghiệm
Theo Quyết định số 180.2014/QĐ-VPCNCL ngày 20/5/2014 của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Công nhận phòng thí nghiệm Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế thuộc Sở Y tế Thừa Thiên Huế là phòng thí nghiệm trong hệ thống phòng thí nghiệm Việt Nam mang mã hiệu VILAS 293 với 158 phép thử gồm 36 phép thử dược - mỹ phẩm, 34 phép thử thực phẩm chức năng, 61 phép thử hóa lý thực phẩm và 27 phép thử vi sinh thực phẩm.
       SỞ Y TẾ THỪA THIÊN HUẾ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM                                Độc lập- Tự do – Hạnh phúc THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM                   Số:           /KNH Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 07 năm 2015   QUY ĐỊNH VỀ GỬI MẪU THỬ NGHIỆM
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 901.038
Truy cập hiện tại 15

Chung nhan Tin Nhiem Mang