Tìm kiếm tin tức
Danh sách Chuẩn Dược liệu của Viện Kiểm nghiệm thuốc TW cập nhật : 12/8/2016
Ngày cập nhật 23/08/2016

 

STT Tên Dược liệu Tên khoa học KL (g) 
1 Bình vôi Tuber Stephaniae 10
2 Bạch truật Rhizoma Atractylodis  macrocephalae 10
3 Cam thảo Radix Glycyrrhizae 10
4 Cao khô lá bạch quả Extractum Folii Ginkgo siccus 0,5
5 Cát cánh Radix Platycodi grandiflori 10
6 Câu kỷ tử Fructus Lycii 10
7 Dây đau xương Caulis Tinosporae tomentosae 10
8 Đại hoàng Rhizoma Rhei 10
9 Đan sâm Radix Salviae miltiorrhizae 10
10 Đảng sâm Radix Codonopsis 10
11 Địa hoàng Radix Rhemanniae glutinosae 10
12 Độc hoạt Radix Angelicae pubescentis 10
13 Đương quy Radix Angelicae sinensis 10
14 Hà thủ ô đỏ Radix Fallopiae multiflorae 10
15 Hoàng kỳ Radix Astragali membranacei 10
16 Hoàng liên Rhizoma Coptidis 10
17 Hòe hoa Flos Styphnolobii japonici imaturi 10
18 Hồng hoa Flos Carthami tinctorii 5
19 Huyền sâm Radix Scrophulariae sp 10
20 Huyết giác Lignum Draceana 10
21 Kê huyết đằng Caulis Spatholobi suberecti 10
22 Kim ngân hoa Flos Lonicerae 10
23 Khương hoạt Rhizoma et Radix Notopterygii 10
24 Mạch nha Fructus Hordei germinatus 10
25 Mẫu đơn bì Cortex Paeoniae suffruticosae 10
26 Mộc hương Radix Saussureae lappae 10
27 Phòng phong Radix Saposhnikoviae divaricatae 10
28 Quế nhục Cortex Cinnamomi 10
29 Tam thất Radix Panasis notoginseng 10
30 Tế tân Radix et Rhizoma Asari 10
31 Thăng ma Rhizoma Cimicifugae 10
32 Thiên ma Rhizoma Gastrodiae elatae 10
33 Thỏ ty tử Semen Cuscutae 10
34 Thổ phục linh Rhizoma Smilacis glabrae 10
35 Thương truật Rhizoma Atractylodis 10
36 Trần bì Pericarpium Citri reticulatae perenne 10
37 Uy linh tiên Radix et rhizoma Clematidis 10
38 Viễn chí Radix Polygalae 10
39 Xuyên khung Rhizoma Ligustici wallichii 10
 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 594.236
Truy cập hiện tại 22