Tìm kiếm tin tức
Thông tin chung
bottom
dịch vụ công
bottom
Hệ thống văn bản
Thông tin cần biết
Quản lý chất lượng
  Ngày 07-11/07/2015, Cục An toàn Thực phẩm - Bộ Y tế đã tiến hành đánh giá năng lực thử nghiệm của Trung tâm và đã ra Quyết định số 594/QĐ/ATTP ngày 21/10/2015 về việc chỉ định Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế là cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các chỉ tiêu kỹ thuật trong Danh mục chỉ tiêu được chỉ định kèm theo (98 chỉ tiêu). Mã số cơ sở kiểm nghiệm: 14/2015/BYT-KNTP. (Vui lòng xem file đính kèm)
BỘ Y TẾ   VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 222 /VKNTTW-KHĐT   V/v: Chương trình Thử nghiệm thành thạo năm 2015 Hà Nội, ngày 16   tháng 4 năm   2015   Kính gửi: TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM TỈNH/THÀNH PHỐ                  CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.308.950
Truy cập hiện tại 121

Chung nhan Tin Nhiem Mang