Tìm kiếm tin tức
Thông tin chung
bottom
dịch vụ công
bottom
Hệ thống văn bản
Thông tin cần biết
CHI PHÍ CHỨNG NHẬN
Ngày cập nhật 15/07/2015

Chi phí chứng nhận sản phẩm được tính dựa vào thời gian đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng và thời gian lấy mẫu. Thời gian đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng được tính theo hướng dẫn của IAF, phụ thuộc vào tổng số nhân viên lao động của doanh nghiệp:

Số nhân viên

Ngày công

Số nhân viên

Ngày công

1-5

1,5

626-875

12

6-10

2

876-1175

13

11-15

2,5

1176-1550

14

16-25

3

1551-2025

15

26-45

4

2026-2675

16

46-65

5

2676-3450

17

66-85

6

3451-4350

18

86-125

7

4351-5450

19

126-175

8

5451-6800

20

176-275

9

6801-8500

21

276-425

10

8501-10700

22

426-625

11

>10700

Tiếp theo nguyên tắc

Trường hợp doanh nghiệp đã được chứng nhận hệ thống quản lý theo ISO 9001, ISO 22000 / HACCP bởi tổ chức chứng nhận hợp pháp và thời gian hiệu lực của chứng chỉ vẫn còn, số ngày công được tính bằng một phần hai ( ½ ) ngày công đánh giá theo quy định.

Thời gian lấy mẫu được xác định ít nhất là ½ ngày công.

Ngày công và chi phí đánh giá giám sát và đánh giá lại sẽ được giảm so với đánh giá chứng nhận ban đầu.

Cách tính chi phí chứng nhận sản phẩm:

T = $A + $S*N + $C

Trong đó:

T: Tổng chi phí đánh giá chứng nhận.

$A: Chi phí đăng ký chứng nhận và thẩm xét hồ sơ = 300.000 VND.

$S: Giá trị ngày công đánh giá của chuyên gia đánh giá.

N: Số ngày công đánh giá.

$C: Chi phí công nhận = 100.000 VND.

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 901.033
Truy cập hiện tại 11

Chung nhan Tin Nhiem Mang